INVITATIE DE PARTICIPARE – la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achizitia Serviciilor de Catering necesare implementarii Subactivitatilor 1.2., 4.2., 6.4, din cadrul proiectului cu titlul: „ROMarmația – abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale” /Contract POCU/18/4.1/102133

Asociatia Vis Juventum invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achizitia Serviciilor de Catering necesare implementarii Subactivitatilor 1.2., 4.2., 6.4, din cadrul proiectului cu titlul: „ROMarmația – abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale” /Contract POCU/18/4.1/102133

Valoarea estimată a contractului este 27981.65 lei fără T.V.A., impartita pe subactivitati, dupa cum urmeaza:

Subactiv. 1.2: (110 participanti*50 lei inclusiv TVA/participant). Suma totala fara TVA: 5045.87 lei.

Subactiv. 4.2 : (3 burse*100 participanti*30 lei inclusiv TVA/participant), Suma totala fara TVA: 8256.88 lei

Subactiv. 6.4: (8 activitati extracuriculare*200 copii*10 lei inclusiv TVA/copil), Suma totala fara TVA: 14678.9 lei.

Vor fi consultate următoarele coduri CPV: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

Ofertele se vor transmite cu adresă înregistrată la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociatia Vis Juventum, la adresa de corepondenta: str. Dr. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramures, până la data de 03.04.2019, ora limită 15:00, cu mențiunea Servicii de Catering aferente implementarii proiectului cu titlul: „ROMarmația – abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale” /Contract POCU/18/4.1/102133, A nu se deschide inainte de data de 03.04.2019, ora 15.00. P plic va fi mentionata denumirea persoanei juridice ofertante, adresa si persoana de contact.

In urma procesului de selectie ofertantul declarant admis isi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrari din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicarii de acceptare a ofertei, cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa: visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției.

Documentele depuse la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta:

– Modelele de formulare puse la dispozitie:

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile ;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
  6. a) Formularul de ofertă;
  7. Propunerea tehnica, conform caietului de sarcini
  8. Declaraţie privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani
  9. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea persoana juridica, cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte ca operatorul economic este legal constituit, deţine codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de  autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris,

e-mail: visjuventum@gmail.com

 

Descarca: 01. ANUNT-2459

Descarca: 04. Modele de formulare catering

Descarca: 05. Caiet-de-sarcini-catering-.2018

Descarca: 06. Documente atribuire 2460

Descarca: Contract catering 102133.