INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – realizare a unui eveniment spectacol

Asociatia Vis Juventum din Baia Mare invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achiziția serviciului de realizare a unui eveniment spectacol, in cadrul proiectului cu titlul: „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități”, Contract POCU/18/4.1/101910

Valoarea estimată a contractului este 20.833,33 lei fara TVA.
Vor fi consultate următoarele coduri CPV:
Cod CPV: 79952000-2 | Servicii pentru evenimente Rev.2

Ofertele se vor transmite pe email-ul Asociaţiei Vis Juventum: visjuventum@gmail.com sau cu adresă înregistrată la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociaţia Vis Juventum, la adresa de corepondenta: str. Dr. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureş, până la data de 29.10.2020, ora limită 12:00, cu menţiunea:Achizitia unui eveniment spectacol, aferent implementarii proiectului cu titlul: „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități”, Contract POCU/18/4.1/101910. A nu se deschide inainte de data de 29.10.2020, ora 12.00. Pe plic va fi mentionata denumirea persoanei juridice ofertante, adresa si persoana de contact.
In urma procesului de selecţie ofertantul declarant admis isi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrări din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicării de acceptare a ofertei, cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa: visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societăţii şi codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei.
Documentele depuse la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta:
Modelele de formulare puse la dispoziţie:
1. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
2. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile ;
3. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile;
4. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile;
5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA şi va cuprinde: a) a)Formularul de ofertă;
6. Propunerea tehnica, conform Anexei 1
7.Declaraţie privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani
8. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea persoana juridica, cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, din care să rezulte ca operatorul economic este legal constituit, deţine codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat;
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut în lei, fara T.V.A.
Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.
Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/ publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de autoritate contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul) cu condiţia prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunţ la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta
Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi trimită ofertele de preţ la prezenta achiziţie iar oferta câştigătoare să fie înscrisă în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscrişi în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/ servicii/ lucrări.
Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.
Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris, cu maxim 2 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei e-mail: visjuventum@gmail.com

Descarca: Invitatie

Descarca: Anexa 1

Descarca: 04. Modele de formulare

Descarca: 05. Draft contract servicii