INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – avand ca obiect ”Materiale suport pentru derularea activitatilor”

Asociatia Vis Juventum din Baia Mare invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului contractului având ca obiect: achiziția de Materiale suport pentru derularea activitatilor, aferente implementării proiectului ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul întregii comunități”, COD SMIS 2014 – 101910 contract de finanțare numărul POCU/18/4.1/101910.

Valoarea estimată a contractului este 11399.16 lei, fără T.V.A. (13565 Lei, cu T.V.A.)

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

22462000-6 – Materiale publicitare Rev.2

22140000-3 Pliante (Rev.2)

30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare si articole similare (Rev.2)

79810000-5 Servicii tipografice (Rev.2)

Ofertele se transmit în Catalogul de produse/servicii/lucrari din SICAP, până cel târziu la data de 14.06.2019 ora 12:00 cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta, prin transmiterea unui e-mail pe adresa visjuventum@gmail.com , în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției de care sunteți interesat. Se va incarca o singura oferta avand cod CPV 22462000-6 – Materiale publicitare Rev.2 ,in cuprinsul careia se vor descie produsele din Anexa 1, care se poate vizializa de catre ofertanti in cadrul acestei invitatii de participare.

Propunerile financiare se vor intocmi in conformitate cu anexa 1 la prezenta invitatie la cumpararea directa.

Documentele transmise pe e-mail-ul autoritatii contractante (visjuventum@gmail.com):

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde: a) Formularul de ofertă – Anexa 5; b) Centralizatorul financiar (Anexa la Formularul de ofertă) defalcat pentru fiecare luna
  6. Documente care dovedesc îndeplinirea cerințelor de calificare: a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative actualizate, respectiv certificat constatator, Certificatul de inregistrare, emise de ONRC, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de  autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris, cu maxim 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei

e-mail: visjuventum@gmail.com

Descarca: 01.Anunt-Invitatie la achizitia directa 2595 4.1_

Descarca: 02. Modele de formulare

Descraca: 03.Model contract furnizare