INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DIRECTĂ – având ca obiect; achiziţia de materiale consumabile: birotica, papetarie etc.

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DIRECTĂ

organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect; achiziţia de materiale consumabile: birotica, papetarie etc, destinate bunei desfasurari a activitatilor/subactivitatilor proiectului, repectiv: Subactivitatile 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 5.3, in cadrul proiectului cu titlul; „Varsta a treia = oglinda comunltatiil”, Proiect Cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Capital Uman 2014-2020, Contract POCU/436/4/4/126798

Asociaţia Vis Juventum din Baia Mare invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziţia directă organizată în vederea atribuirii contractului contractului având ca obiect: furnizare dede materiale consumabile: birotica, papetarie etc,.

Valoarea estimată a contractului este 6050.4 Iei fară T.V.A., (7200 lei cu TVA.),

Vor fi consultate următoarele coduri CPV;

30192700-8 Papetarie

30199600-6 Separatoare pentru papetarie

39292400-9 Instrumente de scris

30199500-5 Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare

30199000-0 Articole de papetărie şi alte articole din hârtie

30197000-6 Articole mărunte de birou

22852000-7 Dosare

30197200-8 Bibliorafturi şi agrafe de birou

Ofertele se transmit, cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta, prin transmiterea unui e-mail pe adresa visiuventum@amail.com. până cel târziu la data de 27.04.2020 ora 12:00 Propunerile financiare/tehnice se vor intocmi in conformitate cu Anexa 1 la prezenta invitatie la cumpararea directa.

Documentele transmise pe e-mail-ul autoritatii contractante (visiuventum@gmail.com):

 1. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ;
 2. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile;
 3. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile;
 4. Declaraţie privind neîncadrarea in situatiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile;
 5. Propunerea financiară; va fi întocmită la valoarea totală a sen/iciilor în lei fără TVA şi va cuprinde:
  1. Formularul de ofertă – Anexa 5;
  2. Centralizatorul financiar (Anexa la Formularul de ofertă) defalcat pentru fiecare luna
 6. Documente care dovedesc îndeplinirea cerinţelor de calificare;
 7. a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în condiţiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative actualizate, respectiv certificat constatator, Certificatul de înregistrare, emise de ONRC, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire

Oferterta castigatoare se transmite în Catalogul de produse/servicii/lucrari din SICAP, in termen de maxim 5 zile de la anunţarea ofertantului castigator, cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta, prin transmiterea unui e-mail pe adresa visiuventum@gmail.com , în care se va specifica denumirea societăţii şl codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei de care sunteţi interesat. Se va incarca o singura oferta avand cod CPV: 30192700-8 Papetărie (Rev.2)

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut în lei, fara TV A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunţ are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de autoritate contractantă şi nu exclude de la achiziţie operatorii economici deja înscrişi în catalog (dacă este cazul) cu condiţia prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunţ

Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscrişi în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrărt.

Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunţ pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris, cu maxim 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei e-mail: visiuventum@gmail.com

 

Descarca: INVITATIE DE PARTICIPARE

Descarca: ANEXA 1

Descarca: 04. Modele de formulare