INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – POCU/20/4.2/102223

Asociatia Vis Juventum invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achizitia Serviciilor de Catering necesare implementarii Subactivitatilor 6.3 si 1.2 din cadrul proiectului cu titlul: „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC”, Contract POCU/20/4.2/102223

Valoarea estimată a contractului este 14036.69 lei fără T.V.A.

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

Cod CPV : 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

Ofertele se vor transmite cu adresă înregistrată la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociatia Vis Juventum, la adresa de corepondenta: str. Dr. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramures, până la data de 07.09.2018, ora limită 15:00, cu mențiunea Servicii de Catering  aferente implementarii proiectului cu titlul: Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC, Contract POCU/20/4.2/102223, A nu se deschide inainte de data de 07.09.2018, ora 15.00.

In urma procesului de selectie ofertantul declarant admis isi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrari din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicarii de acceptare a ofertei.( cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa : visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției)

Documentele depuse la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
  6. a) Formularul de ofertă;
  7. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pe lângă Tribunalul în a cărui rază îşi desfăşoară activitatea persoana juridică, din care să rezulte ca operatorul economic este legal constituit, deţine codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de  autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris,

e-mail: visjuventum@gmail.com

Descarca: 03. Modele de formulare catering

Descarca: 05. Caiet-de-sarcini-catering-.2018

Descraca: Documentatie de selectie

Descarca: Invitatie de participare