INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ – având ca obiect: achiziția de “Laptop”

INVITATIE DE PARTICIPARE LA  ACHIZIȚIA DIRECTĂ

organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achiziția de “Laptop”, – 4 buc, necesară derulării Subactivităţii 1.3: Infiintarea de catre Partener 1 a unui serviciu social de tipul 8891CZ-C-VII din nomenclator pentru copii aflati in risc de separare de familie datorita comportamentelor deviante de la norma socială.

Asociatia Vis Juventum din Baia Mare invită operatorii economici interesati să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului contractului având ca obiect: achiziția de Laptop”, – 4 buc, aferentă implementării proiectului „ Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”, Contract: POCU/476/4/18/130364, necesară derulării Subactivităţii 1.3.

Valoarea estimată a contractului este 11764,68 lei fară T.V.A., respectiv 13999,97 lei cu TVA

Vor fi consultate următoarele coduri CPV:

30213100-6 – Computere portabile (Rev.2)

Ofertele se vor transmite pe e-mail-ul Asociaţiei Vis Juventum: visjuventum@gmail.com sau cu adresă înregistrată la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta, Asociaţia Vis Juventum, la adresa de corepondenta: str. Dr. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureş, până la data de 04.09.2020, ora limită 14:00, cu menţiunea: Achiziție Laptop”, – 4 buc, aferentă implementării proiectului cu titlul: „ Viitorul se construieste pe deciziile de azi!”, Contract: POCU/476/4/18/130364, A nu se deschide inainte de data de 04.092020, ora 14.00. Pe plic va fi mentionată denumirea persoanei juridice ofertante, adresa si persoana de contact

Propunerile financiare se vor intocmi in conformitate cu Anexa 1 la prezenta invitatie la cumpararea directa.

In urma procesului de selecţie ofertantul declarant admis îşi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrări din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicării de acceptare a ofertei, cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa: visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societăţii şi codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei.

Documentele transmise prin poştă sau pe e-mail-ul autoritatii contractante (visjuventum@gmail.com):

  1. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
  2. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  3. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  4. Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile;
  5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
  6. a) Formularul de ofertă – Anexa 5;
  7. b) Centralizatorul financiar (Anexa la Formularul de ofertă) defalcat pentru fiecare luna
  8. Documente care dovedesc îndeplinirea cerințelor de calificare:
  9. a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele justificative actualizate, respectiv certificat constatator, Certificatul de inregistrare, emise de ONRC, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire

– Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scazut în lei, fara T.V.A.

– Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

– Clauza contractuala bligatorie: Livrarea materialelor care fac obiectul acestei achizitii si se regasesc in Anexa 1 se va face in termen de maxim 30 de zile de zile de la receptionarea comenzii de catre furnizor.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, nu obligă entitatea fara calitate de autoritate contractantă și nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț

Scopul acestui anunț este acela de a determina operatorii economici să-și înscrie ofertele de preț în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziției directe și a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi intreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscriși în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări.

Ulterior publicării prezentului anunț autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obţinute în urma solicitărilor primite în scris, cu maxim 2 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertei.

e-mail: visjuventum@gmail.com.

Anexa 1 – Achizitie de Laptop – 4 buc,

Nr.
Crt.
Denumire Produs Specificatii Tehnice minime Cantitati estimate
1 Laptop Procesor : Intel Core i5 gen.9, 8GB DDR4, 250 GB SSD,  Display 15.6” Full HD, WI-FI, Bluetooth, Sistem de operare Microsoft Windows 10 64bit, dar fără a se limita la aceste caracteristici. 4 Buc.

 

Descarca: Invitatie participare Laptop

Descarca: 04. Modele de formulare

Descarca: 04.Model contract