Achiziție servicii de catering – „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunității”, Contract POCU/18/4.1/101910

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIȚIA DIRECTĂ
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect achiziția Serviciilor de Catering necesare implementării Subactivitatilor 3.1, 3.2 și 8.4 din cadrul proiectului cu titlul: „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunității”, Contract POCU/18/4.1/101910

Asociația Vis Juventum invită operatorii economici interesați să depună ofertă la achiziția directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achiziția Serviciilor de Catering necesare implementării Subactivitatilor 3.1, 3.2 și 8.4 din cadrul proiectului cu titlul: „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunității”, Contract POCU/18/4.1/101910

Valoarea estimată a contractului este 3715.6 lei fără T.V.A.
Vor fi consultate următoarele coduri CPV:
Cod CPV : 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

Ofertele se vor transmite cu adresă înregistrată la sediul entității fără calitate de autoritate contractantă, Asociația Vis Juventum, la adresa de corespondență str. Dr. Victor Babes nr. 1, Municipiul Baia Mare, jud. Maramureș, până la data de 15.08.2018, ora limită 15.00, cu mențiunea Servicii de catering aferente implementării proiectului cu titlul : „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunității”, Contract POCU 18/4.1/101910, A nu se deschide înainte de 16.08.2018, ora 15.00.

In urma procesului de selecție ofertantul declarant admis isi va incarca oferta in catalog de produse / servicii / lucrări din SICAP, in maxim 5 zile lucratoare de la primirea comunicării de acceptare a ofertei.( cu notificarea entitatii fara calitate de autoritate contractanta prin transmiterea unui e-mail pe adresa : visjuventum@gmail.com, în care se va specifica denumirea societății și codul poziției din catalog, aferent achiziției)
Documentele depuse la sediul entitatii fara calitate de autoritate contractanta
1. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ;
2. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile;
3. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile;
4. Declarație privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile;
5. Propunerea financiară: va fi întocmită la valoarea totală a serviciilor în lei fără TVA și va cuprinde:
a) Formularul de ofertă;

7. Certificat constatator emis de Oficiul Național Registrul Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pe lângă Tribunalul în a cărui rază își desfășoară activitatea persoana juridică, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, deține codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut, în lei, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Documentele aferente achiziției pot fi vizualizate mai jos.

01. Invitatie de participare 1751

02. Documentatie de selectie 1750-2018

04. Caiet de sarcini cateering

03. Modele de formulare catering (1)