126798 – ANUNT LA ACHIZITIA DIRECTA furnizare carburant

Asociatia Vis Juventum informeaza operatorii economici ca intentioneaza sa achizitioneze direct produsele mentionate mai sus si ii invita sa depuna oferta la cumpararea directa organizata in vederea atribuirii contractului avand ca obiect : Carburant  necesar pentru implementarea proiectului „Varsta a treia = oglinda comunitatii!”.

Valoarea estimata a contractului este 16.806,72 lei fara TVA.

Ofertele se vor trimite pe email: visjuventum@gmail.com, pana la data 24.11.2020 ora limita 12:00.

Oferta transmisa pe email va contine cel putin urmatoarele:

  1. Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comerfului cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pe langa Tribunalul in a carui raza isi desfasoara activitatea persoana juridica, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, detine codul CAEN necesar prestarii serviciilor, iar acesta este autorizat;
  2. Propunerea tehnica detaliata cu respectarea specificatiilor tehnice minime;

3. Propunerea financiara: va fi intocmita la valoarea totala a produselor in lei fara TVA si va cuprinde:

a) Formularul de oferta

b) Centralizatorul financiar (graficul de valori corelat cu graficul de livrare a produselor)

4. Declaratie art.14 -15 din OUG66/2016

Ofertantul are obligatia de a depune informafii cu privire la partea/partile din contract pe care are eventual, intentia sa le subcontracteze, daca este cazul, precum si acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut in lei, fara T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 120 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunt are rol de cercetare de piata.

Descarca: 2_Anunt la cumpararea directa

Descarca: 3_Caiet de sarcini

Descarca: 4_Declaratie art.14 -15 din OUG66

Descarca: 5_Formular de oferta